روش تدریس قرآن پایه سوم ابتدایی

 

اصول حاکم بر آموزش قرآن در دوره ابتدایی:

1-توجه جدی به موضوع ((انس وعلاقه به قران کریم ویاد گیری آن ))در تمام مساوئل اعم از تعیین اهداف متوا روش های تدریس و شیوه های ارزش یابی

2-جامیعت آموزش قران با تاکید بر آموزش رو خوانی و روان خوانی قرآن

3-تناسب محتوا با نیازها علایق و توانایی دانش آموزان

4-ضرورت آموزش قران توسط آموزگاران پایه

5-استفاده از زمان وفضایی مناسب بری دانش آموزان

6-ضرورت استمرار در آموزش قران و رعایت تعدد و فاصله جلسات تدریس در طول هفته

اهداف کلی آموزش قران در دوره ی ابتدایی:

1-آشنایی با قران کریم به عنوان کدام الهی و کتاب آسمانی

2- تقویت انس و علاقه به قرآن کریم و یادگیری آن

3- توانایی روخوانی قران بصورت شمرده و آرام از روی مصحف
با رسم الخط آموزشی

4- توانایی خواندن آیات کتاب درسی به صورت روان و آهنگین

5- آشنایی با قواعد ضروری روخوانی قران

6- حفظ برخی از سوره های کوتاه کتاب درسی

7- آشنایی با برخی از داستان های قرآن کریم

8- فراگیری معنای برخی از داستانهای قرآن کریم

9- تقویت علاقه به شنیدن خواندن و فهم معنای آیات قرآن کریم

10- آشنایی با مفهوم برخی از پیام های قران

11-شناخت و تقویت استعداد های دانش آموزان در گرایش مختلف آموزش قران

مهمترین رویکرد برنامه ی جدید آموزش قران، مبنا قرار دادان آموزش جامع قرآن است، تعریف اموزش جامع قران را چنین تعریف می کنیم :((آموزش
جامع قرآن فرایندی است برای دست یابی به توانا یی قرائت صحیح درک معنا، تدبر در آیات و آشنایی با معارف قرآن به منظور تقویت ایمان عمل صالح و انس با قران کریم ))

الف- روخوانی و روان خوانی قران کریم:

1- روخوانی : روخوانی عبارت است از خواندن کلمات و عبارت قرانی از روی کتاب درسی یا مصحف شریف به صورت شمرده و آرام روخوانی از بخش خوانی شروع می شود وجود اندکی مکث در بین بخش ها طبیعی است .

2- روان خوانی : خواندن عبارات و ایات قران کریم به صورت روان و با سرعت معمولی را روان خوانی می گویند .اموزش روان خوانی قران نه تنها اولین قدم در اموزش قران است بلکه تاخیر در این امر تهدید جدی در دست یابی عموم مردم به توانایی است در زیر برخی از دلایل این امر را بر می شماریم :

1-قرآن کریم کلام خدا و مستند ترین متن آسمانی است زیرا همین خواندن و تماس معمولی ذکر و یاد خدا تقویت ایمان و توجه به امر معنوی را به دنبال دارد که به سهم خود بر تربیت انسان مو ثر است 2- قرآن کریم نه تنها یک کتاب فرا عصری است که مخاطب آن، همه ی انسان ها در همه ی اعصار می باشند 3-اگر قرار باشد اموزش خواندن قران کریم را وابسته به فهم آن کنیم حجم قابل توجهی از ایات کریمه در دوره ی ابتدایی و حتی در دوره ی راهنمایی قابل اموزش نیست 4- آموزش روخوانی قران و کسب توانایی در این امر مو جبات انس و علاقه به قران را فراهم می اورد .5- حافظه و سابقه تاریخی و اجتماعی ما نسبت به فراگیری رو خوانی قران در دوران کودکی موید این مطلب است که هر خا نواده ی مسلمانی ایرانی از هر گروه گرایشی از این کودک خود را در خواندن قران توانا می بیند احساس شادمانی و رضایت می کند
اگر اموزش رو خوانی قران از دوره ابتدایی اغاز نشود فرصت بهره گیری از این نیروی عظیم و دلسوز از دست می رود امو زگاران دوره ابتدایی بهترین افرادی هستند که می توانند بر اسا س مهارت سواد فارسی رو خوانی قران را اموزش می دهند7- اگر به طور کلی بپذیریم که فراگیری مهارت خواندن قرآن،نمی تواند کاملا منطبق و همراه فهم معنای آیات تلاوت شده باشد،بهترین زمان برای انجام این کار پایه ی اول دوره ی ابتدایی است.

ب- قرائت قران کریم:

قرائت قران کریم در اصطلاح رایج خواندن آیات قرآن به صورت زیبا و با صوت خوش است

1-تلفظ حروف خاص عربی :

یعنی حروفی که در فارسی تلفظ مشترک داشته ولی در عربی و قران هر کدام تلفظ خاصی دارند این حروف عبارت اند از :

ح،ه -ع،أ -ط،ت -غ،ق -ث،ص،س -ذ،ظ،ض،ز

2-حرکات کوتاه و کشیده :

یعنی کوتاه خواندن حرکات کوتاه و کشیده خواندن حرکات کشیده و پرهیز از کشش حرکات کوتاه یا کوتاه کردن حرکات کشیده .

3-احکام تجویدی :

یعنی فصیح وزیباتلفظ کردن حرکات، و حروف و ترکیبات آن ها این احکام عبارتند از فصاحت تلفظ حروف ، حرکات استعلاء و استفاء تفخیم ترفیق، مدّ
و غنه، قلقله و عدم قلقله، اظهار، ادغام اخفاء و ابدال

4-وقف و ابتدا :

یعنی منظم و شمرده خواندن آیات قران ابتدا کردن از محل مناسب و وقف کردن بر جای مناسب.

5-صوت و لحن:

یعنی زیبا نمودن قرائت با آهنگ مناسب ردیف متنوع هماهنگ تناسب زیر و بم صدا – حجم صدا سرعت مناسب قرائت .

ج- پیام قرآنی:

منظور از پیام قرآنی ، آیه یا عبارت قرآنی کوتاه و زیبایی است که دارای پیامی بلند و ارزشمند در باره ی موضوعات اعتقادی ، اخلاقی ، تربیتی ،
اجتماعی و ... است .پیام قرآنی مورد استفاده برای کودکا ن معمولا دارای ویژگی های
:

1- قالب شعارگونه دارد.

2- قابل درک برای کودکان است .

3- موجز و پر معناست .

4- کودکان می توانند مثال ها و نمونه هایی عملی برای آن ذکر کنند.

اهمیت و جایگاه آموزش پیام قرآنی :

هر چند که مهم ترین هدف آموزش قرآن است اما به دلایل زیر، آموزش پیام های قرآنی ضرورت و اهمیت دارد :

1- از آن جا که آموزش رو خوانی قرآن کریم در دوره ی ابتدایی عموما بدون درک معنای آیات است ، باید این نقص تا حد امکان به نحوه ی جبران شود .

2- یکی از اهداف مهم دوره ی ابتدایی ، تقویت زمینه های تربیتی و پرورشی کودکان است .

3- پیام قرآنی به دانش آموزان کمک می کنند که مباحث تربیتی و اخلاقی را به عنوان دستورات خدا که در قرآن آمده است ، بشناسد .

4- یادگیری مشارکتی از رویکرد های مهم آموزش است . در درس قرآن پیام های قرآنی ، بهترین فرصت را برای مشارکت دانش آموزان در فرآیند یاددهی –یاد گیری فراهم می سازد .

د- در ک معنای ترکیب ها و عبارت های ساده ی قرآن:

از ویژگی های مهم جامعیت آموزش قرآن ، دست یابی به توانایی درک معنا و عبارات ساده ی قرآن است .برخی از دلایل استفاده از داستان های قرآنی به
شرح زیر است :

1- ایجاد جذابیت و تنوع در آموزش قرآن .

2- وجود داستان در کتاب آموزش قرآن ، موجب افزایش علاقه و انگیزه ی کودکان به کتاب و درس قرآن می شود .

3- داستان های قرآنی شامل مطالب بسیار ارزشمند وجاودانه ی اعتقادی ، تربیتی ، اخلاقی ، اجتماعی و نبرد حق و باطل و... است .

4- بیان داستان های قرآنی در درس قرآن ، راه تولیدات متنوع و جذاب کتاب های کمک آموزشی ، نوار صوتی و تصویری ، فیلم ، انیمیشن ، نرم افزار و
... را باز می کند

ویژگی های آموزشی روخوانی :

1- بهره گیری از سواد اموزشی فارسی

2- بهره گیری از حواس

3- آموزش از ساده به مشکل

* چند نکته : با توجه به ویژگی های فوق در آموزش روخوانی
قرآن ، در دوره ی ابتدایی باید نکات زیر رعایت شود :

1- مراحل کسب مهارت رو خوانی :

الف – بخش خوانی

ب- شمرده خوانی

ج- روان خوانی

2- استفاده از رسم الخط آموزشی

3- تاکید بر کسب مهارت عملی

4- تمرین وتکرار مناسب و کافی

روش رفع اشکالات روخوانی دانش آموزان :

1- رفع اشکال همراه با تشویق دانش آموز نسبت به آنچه که صحیح خوانده است انجام شود تا موجب تقویت اعتماد به نفس او گردد.

2- رفع اشکال باید به نحو هی انجام شود که موجب اضطراب دانش آموز نشود .

3- حتی الامکان خود دانش آموز ،اشکال خویش را برطرف کند.

4- پس از خواندن صحیح توسط دانش آموزان دیگر ، دانش آموز متوجه خطای خود بشود و حتی الامکان آن را رفع کند .

5- رفع اشکال موجب صرف وقت بیش از حد نشود .

6- تسلط آموزگار بر روخوانی متن درس ، موجب تشخیص بهتر اشکالات و رفع آنها می شود .

7- آموزگار نباید بلافاصله ، حالت صحیح کلمه را بخواند و نیز از دانش آموزان بخواهد که آنها نیز چنین کاری نکنند.

8- رفع برخی از اشکالات به تمرین بیشتر و مرور زمان نیاز دارد ، از این رو آموزگار نباید انتظار داشته باشد که همه ی اشکالات بلافاصله
برطرف شود.

9- باتوجه به اصول فوق ، آموزگار یکی از روش های ترکیبی از آنها را برای رفع اشکال انتخاب می کند.این روش ها عبارتند از :

1- در حین قرائت دانش آموز ، تذکر نمی دهیم ، بلکه صبر می
کنیم تا پس از وقف در پایان سطر تذکر لازم داده شود.

2- با تشویق دانش آموز ، از او می خواهیم که هما ن عبارت
را با دقت بیشتر بخواند . این شیوه اشکال گرفتن ، بیشتر زمانی مفید است که اشکال
دانش آموز به علت عدم دقت کافی یا شتاب زدگی خواندن باشد .

3- توجه دانش آموزانکلاس را به کلمه ی غلط خوانده شده جلب
کرده و با طرح سوال ، شکل صحیح و غلط کلمه را مقایسه می کنیم و از ان ها می خواهیم
تا شکل صحیح را بگویند.

4- اگر به نظر می رسد کلمه یا عبارت غلط خوانده شده برای
تعدادی از دانش آموزان مشکل است ، آموزگار کلمه یا عبارت را روی تخته نوشته و از
همه ی دانش آموزا ن می خواهد تا با اشاره ی او ، آن کلمه یا عبارت را به صورت بخش
بخش بخوانند .

*تذکر *

1- بعضی از دانش آموزان لکنت زبان دارندو عبارات را با
مکث ، تکرار و به کندی می خوانند . آموزگار ضمن برخورد لطیف ،مناسب و طبیعی سعی می
کند آنها را در انتظار بقیه خجالت زده و مورد تمسخر قرار نگیرند .

2- مناسب است دانش آموزان را به گروه های چند نفره تقسیم
کنیم تا آیات در س را برای یکدیگر بخوانند و اشکالات روخوانی و قرائت یکدیگر را
اصلاح کنند .

روش تدریس قرائت قرآن :

کسب مهارت قرآن یکی از اجزای آموزش جامع قرآن است. جایگاه
و اهمیت آموزش قرائت قرآن ، تعرف آن و حد مورد انتظار در بخش کلیات بیان شده است .
آموزش قرائت در دوره ی ابتدایی ، بر استماع نوار آموزشی ،الگو گیری و هم خوانی با
آن استوار است . مهمترین فایده ی نوار آموزشی ، تسهیل تدریس و توجه به نقش شنیدن
در کسب توانایی زیبا خوانی قرآن کریم است . این اموزش ضمن آن که دانش آموزان را با
قرائت زیبا ، صحیح و منظم قرآن آشنا می کند و زمینه کسب مهارت قرائت قرآن را فراهم
می آورد ، موجب تقویت روخوانی و روان خوانی قرآن نیز می گردد.

مراحل تدریس قرائت :

1- آماده کردن نوار آموزشی

2- روشن کردن ضبط صوت و طبق دستور نوار عمل کردن (گوش
کنید و بخوانید )

3- رفع اشکال به شیوه ی مناسب

4- خاموش کردن ضبط صوت و خواندن هرسطر توسط یک دانش آموز.

5- تمرین گروهی

روش تدریس :

1- خواندن متن پیام

2- خواندن ترجمه ی پیام

3- بحث و گفت و گو درباره ی مفهوم پیام

4- بیان مصادیق جدید

5- ترجمه ی بعضی کلمات پرکاربرد

علم قرائت قرآن سماعی است یعنی با شنیدن باید آموزش را
یاد بگیرند و در ابتدای کار نباید عجله کرد.بخش بخش خواندن معلم و تکرار آن ها به
وسیله بچّه ها فاجعه است.(اصلا نباید معلم خود،بخش بخش بخواند.

پبام های قرانی مال دانش آموزان است ،خودشان فعالیت می
کنند و خودشان می خوانند و تولید محتوا می کنند. در نهایت هدف از اشاره با خودکار
یا غیره این است که چشم، حرکت صحیح را عادت کند.

/ 0 نظر / 17 بازدید