گاهنامه ی آموزشی

پایه ی سوم ابتدایی بر خلاف تصور برخی از همکاران یکی از حساس ترین مراحل دوره ی تحصیلی ابتدایی قلمداد می گردد .موارد خاص و شرایط کلیدی  همچون گذر از مرحله ی کودکی به سمت نوجوانی ،دست یابی به درک برخی از مفاهیم انتزاعی خاص رسیدن دختران به سنّ تکلیف دراین مرحله از تحصیل واز نظر مسائل خاص آموزشی موارد خاصّی همچون آموزش مفهوم ضرب وتقسیم در ریاضی ،ورود کتاب تعلیمات اجتماعی به جمع کتب ابتدایی با هدف جامعه پذیری  فراگیران ، اجرای طرح ارتقا قرآن، طرح ارزشیابی توصیفی  ،کلاس آموزش شنا  وموارد دیگر  شرایط خاصی راجهت آموزگاران این پایه رقم زده است لذا باید به این پایه بایک دید جدید ودقّت نظر خاصی نگریسته شود .

طرح 33 روزه ی ارتقا ء قرآن

 این طرح جدید در صدد است با اصلاح  شیوه ی آموزش قرآن کریم در پایه ی سوم وبهبود فرایند اجرای برنامه ی آموزش قرآن در مدرسه ونظارت مستمر بر آن ،زمینه ی کسب مهارت روخوانی قرآن کریم رابرای دانش آموزان فراهم  آورد . طی این طرح ،توانایی روخوانی  سور ه ها وعبارات قرآنی کتاب درسی ، به روخوانی کل قرآن کریم ارتقاء می یابد لازم است  همکاران  محترم در مدّت اجرای طرح 33 روزه با جایگزینی  مناسب دروس در برنامه ی درسی کلاسی الزاما"ْ،ساعت اول روزهای هفته را به درس قرآن اختصاص داده وبه آموزش آن بپردازند.

طرح ارزشیابی کیفی توصیفی  در پایه ی سوم

ارزشیابی کیفی توصیفی  چیست؟رویکرد جدید درارزشیابی تحصیلی است که از طریق آن از یک سو فرآیند جمع آوری ،تحلیل وتفسیر اطّلاعات  مربوط به پیشرفت تحصیلی  با بهره گیری از ابزارهای متنوع سنجشی انجام می گیرد واز طرف دیگر بانظارت  مستمر بر عملکرد دانش آموزان ،ونقاط ضعف احتمالی اصلاح وبا بهبود وتعمیق یادگیری زمینه ی رشد همه جانبه ی او فراهم میگردد .

ویژگی های طرح ارزشیابی  کیفی  توصیفی :1- تاًکید بر ارزشیابی تکوینی 2- حذف نمره 3- تنوع ابزارجمع آوری اطلاعات 4- تغییر کارنامه 5- تغییر الگوی  تصمیم گیری ارتقاء پایه

ابزارهای جمع آوری اطلاعات در ارزشیابی کیفی توصیفی : والد سنجی 2- خود سنجی و هم سال سنجی 3- پرسش های پیگیر 4- تکالیف درسی 5- آزمون  مداد کاغذی 6- آزمون عملکردی 7- ثبت مشاهده (از طریق واقعه نگاری یا فهرست وارسی )

ابزارهای سامان دهی  اطّلاعات در ارزشیابی کیفی توصیفی :1-پوشه ی کار 2-دفتر ثبت مشاهده ات

پوشه ی کار

پوشه ی کار عبارت است از مجموعه ای از نمونه کارها   وتولیدات  دانش آموزان  که در جریان یاددهی – یادگیری ،هدفمند  جمع آوری گشته ،آگاهانه انتخاب  ( ومنظّم سازمان دهی  شده وبیانگر میزان تلاش ،پیشرفت و موفّقیّت دانش آموزان  است پوشه ی کار همچون آلبومی تصاویر گوناگون ودر مسیر رشد دانایی ،توانایی وکاربرد دانش را توسط دانش آموزان در مراحل مختلف فرایند یادگیری به نمایش  می گذارد .پوشه ی کار ،اطلاعات ارزشمندی از مجموعه  فعّالیّت های یاددهی یادگیری در اختیار معلّم ،دانش آموزووالدین قرار می دهد تا اوقات  خود را بر اساس آن پیگیری نمایند.

  محتویّات پوشه ی کار:

برخی از همکاران پوشه ی کار دانش آموزان را تنها به وسیله ی مجموعه ای از آزمون های مداد کاغذی تکمیل می نمایند  لکن آنچنان که در تعریف پوشه ی کار  بیان  گردیده محتوای پوشه ی کار باید مجموعه ای از نمونه کارهای مرتبط ،به هم پیوسته وفرایندی دانش آموز را شامل گرددکه این نمونه کارها شامل :1- انواع آزمون ها 2- تکالیف 3- تولیدات دانش آموزان 4- سایر موارد  می باشد .

1-   آزمون ها : شامل آزمون های مداد کاغذی وآزمون های عملکردی

2-   تکالیف: شامل تکلیف درسی خارج از کلاس ،تکالیف درسی انفرادی شامل تکالیف نوشتنی ،تمرینات کتاب،املا،پرسش های کتاب وهر نوع تکلیف دیگر که مراحل فرایند یادگیری را شامل می شود.

3-   تولیدات دانش آموزان :آثارهنری ،خلاصه داستان ها ،فیلم وگزارش بازدید ها ،تحقیقات ،کارهای عملی دانش آموزان وسایر تولیداتی که مراحل فرایند یادگیری را شامل  شود .

4-    سایر موارد : تشویق های کتبی دانش آموز،چک لیست ها ،یادداشت ها ی معلّم برای دانش آموزوهرنوع سند ومدرکی که مراحل فرایند یاد گیری راشامل شود .

 

چند نکته از علوم تجربی پایه ی سوم

زمستان خوابی:

جانوران خونگرم (پستانداران پرندگان)جهت ثابت نگه داشتن  دمای بدن خود از گرمای حاصل از سوختن غذا در بدن بهره می گیرند .در زمستان به دلیل کمبود غذا ونیازبیشتر این جانوران به غذا جهت تأمین گرمای بدن برخی از این گونه ها با ورود به نوعی خواب عمیق وتعدیل فعّالیّت های بدنی به صرفه جویی در مصرف انرژی  می پردازند.خفّاش ها،سنجاب زمینی ها ،موش زمستان خواب،همسترها،جوجه تیغی ها،موش خرما ها وخرس های قطبی از جمله پستانداران زمستان خواب هستند گر چه همه ی این جانوران زمستان خواب حقیقی نیستند.

 معرفی یک زمستان خواب:

همسترازخانواده ی جوندگان است .

این جانور همه چیز خوار است. وزن همستر بالغ نر حدود 30-130گرم وطول عمر آن یک ونیم تا دوسال است .سه نژاد عمده ی همستر ها  عبارتنداز :      1- نژاد چینی 2- نژادسوریه ای 3- نژاد روسی ؛ همستردردوطرف گونه های خود جیب های کوچکی دارد که ازآن ها برای حمل مواد غذایی ومخفی کردن نوزادان تازه متولّدشده درهنگام خطر استفاده می کند.همستر ازنژاد سنجاب وموش است .

رکودزمستانی ورکود تابستانی:

باکم شدن دمای اطراف ،جانوران خونسردمانند دوزیستان ،خزندگان وماهی ها چون دمای بدن آن  هاتابع دمای محیط است بااز دست دادن گرما خود به خود غیر فعال می شوند .ازاین رو این جانوران در این فصل کمتر دیده می شوند این پدیده رارکود زمستانی می نامند همچنین درکشور هایی که تابستانی بسیار گرم رامی گذارنند بسیاری از جانوران خونسرد جهت در امان ماندن از گرماوارد حالتی شبیه زمستا ن خوابی  می شوند جانورانی مثل وزغ ها ،قورباغه ها در مجراهای خنک ومرطوب زیرزمینی تابستان رامی گذرانند بدیهی است دراین فصل این جانوران کمتر دیده خواهند شد .این پدیده رارکود تابستانی می نامند .

--------------------------------------------------------------------------------(منتظر دریافت ابتکارات وتجربیّات مفید شما همکار محترم هستیم.)

یادگیری جدول ضرب توسط دانش آموزان همواره دغدغه ی خاطر همکاران درپایه ی سوم است گرچه دراین پایه در مرحله ی اول هدف اصلی ،درک مفهوم ضرب است نه حفظ آن،ولی فراگیران باید تا پایان سال تحصیلی جدول ضرب رانیز به طور کامل درخاطربگنجانند.لذااستفاده ازتجربیّات مفید همکاران دراین رابطه مثمر ثمر واقع خواهد شد .درزیر یک روش آسان جهت پاسخگویی به ضرب 9 آمده است .درضرب دو عدد یک رقمی که یک جمله ی ضرب عدد 9باشد جهت یافتن پاسخ می توان به این روش عمل کرد :

الف: کم کردن یک رقم از عددی که در 9 ضرب شده است ونوشتن آن پس از علامت مساوی 

ب: کم کردن حاصل تفریق مذکور از عدد 9 ونوشتن حاصل درکنار عدد قبل مثال:

علوم تجربی وپرورش مهارت ها

درعلوم تجربی پایه ی سوم ابتدایی ، دانش آموزان در مباحث فیز یک وشیمی ،علوم زیستی ،علوم زمین وبهداشت ،مجموعه ای از اصول ،قوانین واطلاعات  راکسب  می  کنند تابر پایه ی این آموخته ها دانش خود رادرهرموردکه نیازمند آن باشند بسط دهند .کسب چنین دانش پایداری فقط ازبستر پرورش مهارت های یادگیری امکان پذیر است .در این دوره از تحصیل دانش آموزان باید مهارت های لازم برای یادگیری را کسب نمایند .از جمله مهارت هایی که پرورش آن ها از اهداف مهمّ آموزش علوم تجربی است موارد زیر است:

1-مهارت مشاهده : فرایندی که طی آن به پدیده های موجود درمحیط توجّه می  کنیم واز آن آگاه می شویم ازجمله اعمالی که مشاهده را دقیق تر می نماید عبارتند از :1- استفاده از چند حس     2- توجه به جزئیّات 3- تشخیص ترتیب رخ دادن وقایع 4-استفاده ازوسایل کمکی حواس مانند ذرّه بین ،میکروسکوپ و.....

2- مهارت برقراری ارتباط : ساده ترین شکل آن برقراری ارتباط بامعلّم وهمکلاسی ها در خصوص مسائل مختلف آموزش  است .

3- مهارت کاربرد ابزار: توانایی استفاده از ابزار مختلف در مسیر یادگیری

4-مهارت تفسیر یافته ها ونتیجه گیری :تجزیه وتحلیل مسائل مختلف در فرایند یادگیری ونتیجه گیری

 5- مهارت پیش بینی : عبارت است  ازبیان اتّفاقاتی است  که ممکن است درآینده رخ دهند

6- مهارت اندازه گیری  :پرورش مهارت اندازه گیری نقش مهمّی درافزایش سوادعلمی فنآورانه ی دانش آموزان دارد .درعلوم تجربی مهارت دراندازه گیری دما ،حجم وزمان و...سبب انجام مشاهده ی دقیق تر ودرنتیجه یادگیری بهتر خواهد شد.

7 - مهارت  فرضیه سازی : ارائه ی پاسخی فرضی به سوالات مطرح شده  است .به عبارت دیگر اظهار نظر مابرای توضیح  دادن یک پدیده یایک خاصیّت است .

8- مهارت طراحی تحقیق : طراحی کردن یک موقعیت برنامه ریزی شده برای اثبات یارد فرضیه هاست .طراحی تحقیق از جمله مهارت هایی است که به توانا کردن  دانش آموزان برای حل مسائل کمک می کند .لازم است همکاران محترم علاوه بر تلاش جهت کسب دانش پایه توسط دانش آموزان به پرورش مهارت های مذکور نیز توجه خاص داشته باشند.

برنامه ی کلاسی پیشنهادی پایه ی سوم پس از اجرای طرح 33روزه قرآن 

شنبه

قرآن

ریاضی

بخوانیم

بنویسیم

علوم

یک شنبه

ریاضی

بخوانیم وبنویسیم

هنر

اجتماعی

ورزش

دوشنبه

ریاضی

قرآن/ هدیه

بخوانیم وبنویسیم

املا

علوم

سه شنبه

بخوانیم وبنویسیم

اجتماعی

هدیه

علوم/ هنر

ورزش

چهارشنبه

ریاضی

قرآن/ هدیه

املا

بخوانیم وبنویسیم

 

همکاران محترم روشن است که در هنگام اجرای طرح 33 روزه ی قرآن کریم بالاجبار از ساعت آموزشی برخی از دروس کاسته خواهد شد .لذا پس از پایان طرح که ساعات قرآن به یک زنگ کامل 45دقیقه ای و2وقت 10الی 15 دقیقه ای درابتدای دوزنگ تقلیل  می یابد باید تدبیری اندیشید تا دروس عقب مانده راپس ازپایان 10 دقیقه آموزش قرآن جبران نمود .دراین برنامه باتوجه به جایگزینی درس هدیه ها ی آسمان درطرح 33 روزه ،جهت جبران عقب ماندگی این درس پس از دووقت ده دقیقه ای قرآن ،درس هدیه های آسمان  گنجانده شده است.

------------------------------------------------------------

/ 0 نظر / 62 بازدید